دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-206 
2. کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

صفحه 17-27

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری


مقاله مستقل

4. بررسی تجربی ضربه کم سرعت تکراری بر روی سازه گلار با سطوح انرژی مختلف

صفحه 43-56

سید محمدرضا خلیلی؛ رحمت اله قاجار؛ مهدی یار محمدی توسکی؛ رنه آلدریستن


مقاله مستقل

9. بهبود دقت محاسبه طول ترک در خشت رسی با استفاده از ماشین بینایی

صفحه 111-122

خلیل خلیلی؛ مجتبی وحیدنیا؛ سجاد خیشه


15. شبیه‌سازی ترمودینامیکی کولرهای اجکتوری-تراکمی

صفحه 181-189

مجتبی طحانی؛ سعید شمس الدینی؛ سعید فراهت؛ علی ربانی


20. بررسی عددی نشست و حذف ذرات جامد آلاینده روی یک فیلتر مربعی به روش شبکه بولتزمن

صفحه 249-260

امیر صادقی پور مروی؛ عطاالله سلطانی گوهرریزی؛ سعید جعفری


23. شبیه سازی عددی اثرات تداخل بار باد در اطراف گروهی از ساختمان‌های بلند

صفحه 285-301

مهرداد حجازی؛ محمدعلی محمد تقی‌زاده؛ ابراهیم افشاری