دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-206 
2. کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2015.413

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری


مقاله مستقل

4. بررسی تجربی ضربه کم سرعت تکراری بر روی سازه گلار با سطوح انرژی مختلف

صفحه 43-56

10.22044/jsfm.2015.505

سید محمدرضا خلیلی؛ رحمت اله قاجار؛ مهدی یار محمدی توسکی؛ رنه آلدریستن


15. شبیه‌سازی ترمودینامیکی کولرهای اجکتوری-تراکمی

صفحه 181-189

10.22044/jsfm.2015.511

مجتبی طحانی؛ سعید شمس الدینی؛ سعید فراهت؛ علی ربانی