دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1394 
11. طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک قالب

صفحه 135-148

10.22044/jsfm.2015.412

سید احسان افتخاری شهری؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ خلیل خلیلی


13. تحلیل منارهای تاریخی آجری ایران تحت بار باد

صفحه 165-176

10.22044/jsfm.2015.420

مهرداد حجازی؛ سیدمحمد مویدیان؛ مریم داعی