دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1394 

مقاله مستقل

1. مشخصات لرزه‌ای سازه‌های بتنی قالب تونلی با پلان نامنظم

صفحه 1-15

سید بهرام بهشتی اول؛ وحید محسنیان؛ نفیسه نیک‌ﭘور


14. بررسی تجربی انتقال حرارت جریان نانوسیال آب/TiO2 در لوله افقی با نوار پیچه تحت شرایط دمای ثابت دیواره

صفحه 165-172

امیر هوشمند؛ احمد صداقت؛ محمد رضا سلیم پور؛ عابدین زرگوشی؛ عیسی محسنی


طرح پژوهشی

25. مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول ‌کاواک‌زا 30 درجه

صفحه 303-314

سید مرتضی جوادپور؛ سعید فراهت؛ حسین عجم؛ محمود سالاری؛ علیرضا حسین نژاد دوین