دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394 

مقاله مستقل

مشخصات لرزه‌ای سازه‌های بتنی قالب تونلی با پلان نامنظم

صفحه 1-15

10.22044/jsfm.2015.552

سید بهرام بهشتی اول؛ وحید محسنیان؛ نفیسه نیک‌ﭘور


طرح پژوهشی

مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول ‌کاواک‌زا 30 درجه

صفحه 303-314

10.22044/jsfm.2015.721

سید مرتضی جوادپور؛ سعید فراهت؛ حسین عجم؛ محمود سالاری؛ علیرضا حسین نژاد دوین