دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394 
طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک قالب

صفحه 135-148

10.22044/jsfm.2015.412

سید احسان افتخاری شهری؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ خلیل خلیلی