دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-206 

مقاله مستقل

بررسی تجربی ضربه کم سرعت تکراری بر روی سازه گلار با سطوح انرژی مختلف

صفحه 43-56

10.22044/jsfm.2015.505

سید محمدرضا خلیلی؛ رحمت اله قاجار؛ مهدی یار محمدی توسکی؛ رنه آلدریستن


شبیه‌سازی ترمودینامیکی کولرهای اجکتوری-تراکمی

صفحه 181-189

10.22044/jsfm.2015.511

مجتبی طحانی؛ سعید شمس الدینی؛ سعید فراهت؛ علی ربانی