آنالیز اگزرژی، اگزرژی اقتصادی و اثرات زیست‌محیطی به همراه بهینه‌سازی چندهدفه سیکل ترکیبی دماوند

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این مقاله، سیکل ترکیبی بر مبنای سه معیار بهینه­سازی شده است. معیار اول، براساس بویلر بازیاب حرارتی، تابع هدفی با افزایش راندمان اگزرژی کل سیکل انجام شد. با توجه با آنالیز اگزرژی صورت گرفته، یکی از اجزاء بویلر بازیاب درام است که به تغییرات دما حساسیت بالایی نشان می­دهد و نیز تخریب اگزرژی بالایی دارد؛ درنتیجه معیار دوم، براساس دمای اشباع بهینه درام هدف‌گذاری شده، به بهینه­سازی آن پرداخته شد که منجر به کاهش تخریب اگزرژی این جزء گردید. در معیار سوم، بهینه­سازی برحسب کاهش هزینه­، افزایش راندمان اگزرژی کل سیکل و کاهش انتشار CO2، مورد بررسی قرارگرفته شد. به‌منظور بررسی صحت نتایج حاصل از اطلاعات نیروگاه، سیکل ترکیبی دماوند استفاده ‌شده است که نتایج نشان می­دهد، بهینه­سازی بر مبنای کل سیکل، نتایج بهتری را در بردارد و موجب کاهش هزینه‌ها (خرید تجهیزات، اثرات زیست‌محیطی،تخریب اگزرژی) و افزایش راندمان­ اگزرژی می­شود. ارزش پارامترهای تصمیم سیکل ترکیبی، وابستگی شدیدی به دمای محیط دارد و نمی­توان برای سیکل ترکیبی در دماهای مختلف، از یک‌ میزان ارزش آن­ها استفاده کرد. الگوریتم ژنتیک، توانست با دو هدف کاهش انتشار CO2 و هزینه­های نیروگاه، پارامترهای بهینه سیکل را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Roosen P, Uhlebruck S, Lucas K (2003) Pareto optimization of a combined cycle power system as a decision support tool for trading off investment vs. operating costs. Int J Therm Sci 42 : 553–560
[2] Kotas TJ, (1985) The exergy method of thermal plant analysis. Butterworths, London .
[3] Szargut J, DR Morris, Steward FR (1988) Exergy analysis of thermal, chemical, and metallurgical processes. Hemisphere, New York.
[4] M, Moran (1989) Availability analysis: a guide to efficient energy use. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
[5] Faiaschi D, Manfrida G (1998) Exergy analysis of semi-closed gas turbine combined cycle (SCGT/CC). Energ Convers Manage 39: 1643–1652.
[6] Dincer I, Al-Muslim H (2001) Thermodynamic analysis of reheats cycle steam power plants. Int J Energy Res 25: 727–739.
[7] Dincer I, Rosen MA (2003) Exergoeconomic analysis of power plants operating on various fuels. Appl Therm Eng 23: 643–658.
[8] Ameri M, Ahmadi P, Hamidi A, (2008) Energy, exergy and exergoeconomic analysis of a steam power plant: a case study. Energy Res 10: 1002–1495.
[9] Ameri M, Ahmadi P, Khanmohammadi S  (2008) Exergy analysis of a 420 MW combined cycle power plant. Int J Energy Res , 32: 175–183.
[10] Sahoo PK (2008) Exergoeconomic analysis and optimization of a cogeneration system using evolutionary programming. Appl Therm Eng 28: 1580–1588.
[11] Haseli Y, Dincer I, Naterer GF  (2008) Optimum temperatures in a shell and tube condenser with respect to exergy. Int J Heat Mass Tran 51: 2462–2470.
 [12] پوریا احمدی- سپهر صنایع (دی ماه 1388) مدل‌سازی ترمودینامیکی و بهینه سازی چند هدفه نیروگاه سیکل ترکیبی با مشعل اضافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک. هفتمین همایش ملی انرژی.
[13] Kaviri A, Mohammad Nazri MJ, Tholudin ML (2012) Modeling and multi-objective exergy based optimization of a combined cycle power plant using a genetic algorithm. Energ Convers Manage 58: 94-103.
[14] Casarosa C, Franco A, (2001) Thermodynamic optimization of the operative parameters for the heat recovery in combined power plants. Thermal Sciences 41: 43-52 .
[15] Franco A, Russo A (2002) Combined cycle plant efficiency increase based on the optimization of the heat recovery steam generator operating parameter. Thermal Sciences 41: 843-859.
[16] Bram S, De ruyck J  (1996) Exergy analysis and design of mixed CO2/steam gas turbine cycle. Fule and energ 37: 210-217.
[17] Pasha A, Sanjeev J (1995) Combined cycle heat recovery steam generators optimum capabilities and selection criteria. Heat Recovery Syst CHP 15: 54-147.
[18] Subrahmanyam NVRSS, Rajaram S, Kamalanathan N (1995) HRSGs for combined cycle power plants. Heat Recovery Syst CHP  15: 61-155.
[19] Florida Ragland A, Stenzel W (2000)  Combined cycle heat recovery optimization, ASME Proc2000, International Joint Power Generation Conference IJPGC2000, iami Beach  26-23.
[20] De S, Biswal SK (2004) Performance improvement of a coal gasification and combined cogeneration plant by multi-pressure steam generation. Appl Therm Eng 24: 56-449.
[21] Ahmadi P, Dincer I (2011) Thermodynamic analysis and thermoeconomic optimization of a dual pressure combined cycle power plant with a supplementary firing unit. Energ Convers Manage 52: 2286–2308.
[22] Sanjay (2011) Investigation of effect of variation of cycle parameters on thermodynamic performance of gas-steam combined cycle. Energy 36: 157-167.
[23] Woudstra N, Woudstra T, Pirone A (2010) Thermodynamic evaluation of combined cycle plants Stelt TVD. Energy Convers Manage 51: 1099-1110.
[24] Mansouri M (2012) Exergetic and economic evaluation of the effect of HRSG configurations on the performance of combined cycle power plants. Energy Convers Manage 58: 47-58.
[25] Ahmadi P, Dincer I, Rosen M.A (2011) Exergy, exergoeconomic and environmental analyses and evolutionary algorithm. Energy 36:  5886-5898.
[26] Dincer I (2002) On energetic, exergetic and environmental aspects of drying systems. Int J Energ Res 26: 717-727.
[27] Barzegar Avval H (2010) Thermo-economic-environmental multi-objective optimization of a gas turbine power plant with preheater using evolutionary algorithm. Int J Energ Res 35: 389-403.
[28] Lefebvre A. Dilip R. Ballal (2010) Gas Turbine Combustion Alternative Fuels and Emissions. 3nd edn. CRC Press.
[29] Rosen MA, Dincer I (2003) Exergoeconomic analysis of   power plants operating on various fuels. Appl Therm Eng 23: 643-58.
[30] Rizk NK, Mongia HC (1993) Semi analytical correlations for NOx, CO and UHC emissions. J Eng Gas Turb Power 15: 609-612.
[31] Gu¨lderO¨ L (1986) Flame temperature estimation of conventional and future jet fuels. J Eng Gas Turb Power 108: 376-380.
[32] Budzianowski WM, Miller R (2009) Towards improvements in thermal efficiency and reduced harmful emissions of combustion processes by using Recirculation of heat and mass: a Review. Recent Patents on Mechanical Engineering 2: 228-239
[33] Toffolo A, Lazzaretto A, (2004) Energy, economy and environment as objectives inmulticriteria optimization of thermal system design. Energy 29: 1139-1157.