کنترل لغزشی سیستم تعلیق فعال 1/4 خودرو با استفاده از روش جدید استخراج سطح لغزش بهینه

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله، روش جدیدی برای استخراج سطح لغزش در مورد یک سیستم خطی و دارای عدم قطعیت‌های پارامتری با کران مشخص، ارائه شده است. در روش پیشنهادی، سیگنال کنترل متداول مد لغزشی مرتبه اول، به سیستم اعمال شده و سپس سطح لغزش به عنوان یک کنترل‌کننده مجازی با هدف حداقل‌سازی یک تابع هزینه استخراج می‌شود. مزیت اصلی روش پیشنهادی، امکان تنظیم فاصله مسیر حالت از سطح لغزش با استفاده از تنظیم مناسب یکی از پارامترهای طراحی است. به این ترتیب، نزدیک شدن به هدف غایی کنترل مد لغزشی که همانا ماندگاری مسیر حالت روی سطح لغزش است، بدون بالا بردن درجه کنترل مد لغزشی میسر خواهد شد، ضمن آن‌که میزان انرژی مصرفی نیز تحت کنترل در خواهد آمد. به منظور نمایش کارایی روش پیشنهادی، سیستم تعلیق فعال 1/4 خودرو انتخاب شده و از این روش در انتخاب سطح لغزش مربوط به زیرسیستم کنترل موقعیت، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Yugang N, Yonghui L, Tinggang J (2012) Reliable control of stochastic systems via sliding mode technique. Optim Control Appl Meth 34: 712–727.
[2]   Bei C ,Yugang N, Yuanyuan Z, Tinggang J (2013) Reliable sliding-mode control for markovian jumping systems subject to partial actuator degradation. Circuits Syst Signal Process 32: 601–614.
[3]   Bei C, Yugang N, Yuanyuan Z (2013) Adaptive sliding mode control for stochastic markovian jumping systems with actuator degradation. Automatica 49: 1748–1754.
[4]   Boban V, Branislava D, Čedomir M (2014)  Sliding manifold design for linear systems with unmatched disturbances. J Frankl Inst 351: 1920–1938.
[5]   Jeen L, Ruey-Jing L, Chung-Neng H, Wun-Tong S (2009) Enhanced fuzzy sliding mode controller for active suspension systems. Mechatronics 19: 1178–1190.
[6]   Nurkan Y, Yuksel H, Yener T (2008) Fuzzy sliding-mode control of active suspensions. IEEE T Ind Electron 55(11): 3883–3890.
[7]   Wijaya AA, Wahyudi, Akmeliawati R, Darsivan FJ (2011) Natural logarithm sliding mode control (ln-SMC) using EMRAN for active engine mounting system. 11th Int Conf Control, Automation, Robotics and Vision, Singapore. 1365–1369.
[8]   Yon-ping C, Jeang-lin C (2010) A new method for constructing sliding surfaces of linear time-invariant systems. Int J Syst Sci 31(4): 417–420.
[9]   Fulwani D, Bandyopadhyay B, Fridman L (2011) Non-linear sliding surface: towards high performance robust control. IET Control Theory Appl 1–8.
[10]Ren C, Wang L, Zhang C, Liu L (2010) Variable structure model following control for dual-input active suspension. Proc. ICIECS, China.
[11]Song H, Qiu W, Wang E (2010) The sliding model-following control for semi-active MR-vehicle suspension. Proc. ICNSC, Chicago.  
[12]Assadsangabi B, Eghtesad M, Daneshmand F, Vahdati N (2009) Hybrid sliding mode control of semi-active suspension systems. Smart Mater Struct 18: 1–10.
[13]Zahiripour S, Jalali A (2013) Improving hybrid model reference sliding mode control of a car active suspension system using optimum turn of sliding surfaces and fuzzy logic. Aerospace Mechanics Journal 9: 79–87.
[14]Zhang BL, Tang GY, Cao FL (2009) Optimal sliding mode control for active suspension systems. Proc. ICNSC, Okayama, Japan 351–356.
[15]Ch´avez-Conde E, Beltr´an-Carbajal F, Blanco-Ortega A, M´endez-Az´ua H (2009) Sliding mode and generalized pi control of vehicle active suspensions. Proc. ISIC, Petersburg 1726–1731.
[16]Xiang J, Hongye S (2007) A class of proportional-integral sliding mode control with application to active suspension system. Syst Control Lett 56: 253–254.
[17]Sanchez-Torres JD, Loukianov AG, Galicia MI, Ruiz J, Rivera J (2011) ABS and active suspension control via high order sliding modes and linear geometric methods for disturbance rejection. Proc.  CCE 1–6.
[18]Toyama1 S, Ikeda F, Sorimachi Y (2008) A second-order sliding mode controller for active suspension systems. Proc. ICCAS 18–23.