بررسی عددی توزیع مونوکسیدکربن و دما در یک تونل در حال آتش سوزی با حضور پرده هوا

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

3 استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

آتش‌سوزی در تونل‌های جاده‌ای در سال‌های اخیر باعث وقوع تلفات جانی و مالی بسیاری در دنیا گردیده است که موجب گسترش توجه محققان به موضوع تهویه اضطراری شده است. آنچه عموما باعث مرگ و میر مسافران در چنین حوادثی می‌شود، استنشاق گاز سمی مونوکسیدکربن بوده و دمای بالای ایجاد شده تنها 15 الی 25 درصد از این تلفات را شامل می‌شود. بررسی روش‌های مختلف جهت بیرون راندن دوده یا کم نمودن غلظت گازهای سمی و نیز کم کردن دمای حاصل شده از آتش، از مهم‌ترین اهداف پژوهشگران می‌باشد. بدین منظور، در این مطالعه، ابتدا یک تونل با مقطع مستطیلی به طول 600 متر، عرض 10 متر و ارتفاع 7 متر همراه با آتش استخری در مرکز تونل توسط کد شبیه‌ساز دینامیکی آتش مدل گردیده و نتایج آن با نتایج تحلیلی و تجربی پیشین مقایسه شده است. پس از اطمینان از صحت نتایج بدست آمده، کارایی پرده هوا در جلوگیری از انتشار دوده و کاهش غلظت مونوکسیدکربن و دما مورد بررسی قرار گرفته است. پرده هوا بصورت تکی و دوتایی با فواصل متعدد از آتش شبیه‌سازی شده است. نتایج عددی بدست آمده نشان می‌دهد که مزیت استفاده از دو پرده هوا در طرفین آتش بیشتر بوده و در نهایت منجر به کاهش میزان غلظت مونوکسیدکربن و دما در حدود استاندارد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات