دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-328 
بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشکاری با استفاده از روش مش تطبیقی

صفحه 135-145

10.22044/jsfm.2017.969

علی اکبر هادی نژاد رودی؛ سید مهدی رضاعی؛ رسول فشارکی فرد؛ علی نحوی


شبیه سازی عددی و بررسی تجربی حرکت یک جسم پرسرعت زیرسطحی

صفحه 217-230

10.22044/jsfm.2017.861

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ عطاالله ربیعی