دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-228 
بررسی پایداری یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار روانکاری شده با فرّوسیال

صفحه 165-177

10.22044/jsfm.2017.4256.2125

رضا رشیدی میبدی؛ نیما فرّهی فر؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی