بررسی نقشه تغییرشکل گرم نانوکامپوزیت مس-آلومینا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

3 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده

در این تحقیق، تولید نانوکامپوزیت‌های مس-آلومینا به روش متالورژی پودر و تغییرشکل گرم آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای این منظور، نانو‌کامپوزیت‌های Cu-XAl2O3 با سه ترکیب مختلف پس از فرایندهای آسیاکاری مکانیکی و تف جوشی در دمای 750 درجه سانتی‌گراد تولید شده‌اند. متعاقبا نمونه‌های استوانه‌ای شکل از هر نانو‌کامپوزیت تحت آزمایش فشار گرم قرار گرفته‌اند. جهت بررسی پارامتر‌های موثر بر تغییرشکل گرم این نانوکامپوزیت‌ها، دماهای تغییرشکل گرم 350، 400، 450 و 500 درجه سانتی‌گراد و نرخ کرنش‌های 003/0، 03/0و 3/0 بر ثانیه انتخاب شده است. بررسی تغییرشکل گرم این نانوکامپوزیت‌ها نشان می‌دهد که شرایط مناسب برای انجام تغییرشکل در دماهای پایین و در نرخ کرنش‌های پایین و نیز در دماهای بالا در نرخ کرنش‌های متوسط می‌باشند. انجام تغییر شکل این نانوکامپوزیت در دماهای بالا و نرخ کرنش‌های بالا باعث تشکیل ترک‌های ریز در مرز دانه‌های نمونه می‌شود. همچنین، در نمونه-های تغییر فرم یافته در دماهای پایین باند برشی آدیاباتیک مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Kok M (2005) Production and mechanical properties of Al2O3 particle-reinforced 2024 aluminium alloy composites. J Mater Process Technol 161: 381-387.
[2]  Mazahery A, Abdizadeh H, Baharvandi H )2009( Development of high-performance A356/nano-Al2O3 composites. Mater Sci Eng A 518: 61-64.
[3]  Nadkarni K (1976) Indian materia medica with Ayurvedic, unani products and home remedies. Popular Prakashan, Mumbai.
[4]  Prasad Y, Rao K, Gupta M (2009) Hot workability and deformation mechanisms in Mg/nano–Al2O3 composite. Compos Sci Technol 69: 1070-1076.
[5]  Ezatpour H, Torabi-Parizi M, Sajjadi SA (2013) Microstructure and mechanical properties of extruded Al/Al2O3 composites fabricated by stir-casting process. Trans Nonferrous Met Soc China 23: 1262-1268.
[6]  Chandrasekhar S, Sarma SS, Ramakrishna M, Babu PS, Rao TN, Kashyap B (2014) Microstructure and properties of hot extruded Cu–1wt% Al2O3 nano-composites synthesized by various techniques. Mater Sci Eng A 591: 46-53.
[7] Zamani P, Jaamialahmadi A, Shariati M (2016) Ductile Failure and safety optimization of gas pipeline. Journal of Solid Mechanics 8: 744-755.
[8]  Standard A (1990) Standard test methods of compression testing of metallic materials at room temperature. 1990 Annual Book of ASTM Standards, ASTM, West Conshohocken, PA, 98-105.
[9] رستاقی م، نوری خاجوی م (2014) تشخیص سایز و موقعیت نسبی ترک در لوله های حاوی سیال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مهندسی مکانیک مدرس 42-35 :14.
[10] Lin Y, Li LT, Xia YC, Jiang YQ (2013) Hot deformation and processing map of a typical Al–Zn–Mg–Cu alloy. J Alloys Compd 550: 438-445.
[11] Zhang X, Kang F, Li H, Wang Z, Zhao J, Guo E (2012) Study on hot processing maps and deformation mechanisms of TC11 titanium alloy. In: Strategic Technology (IFOST), 2012 7th International Forum on 1-4.
[12] Malvern LE (1969) Introduction to the mechanics of a continuous medium.