مطالعه رفتار فروریزش سازه های مخروطی چند سلولی و بهینه سازی آن‌ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 کارشناس ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

در تحقیق حاضر، رفتار لهیدگی سازه‌های مخروطی چند سلولی تحت بارگذاری دینامیکی محوری بررسی شده است. این سازه‌ها مخروطی از دو جداره داخلی و بیرونی تشکیل شده‌ است که توسط چند صفحه تقویتی به همدیگر متصل شده‌‌اند. سازه‌های مذکور در پنج نوع سطح مقطع مربعی، شش‌ ضلعی، هشت ‌ضلعی، ده ضلعی و دایروی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. قبل از انجام شبیه‌سازی‌های عددی رفتار لهیدگی سازه‌های مذکور با استفاده از نرم‌افزار ال‌اس-داینا، نتایج عددی با نتایج آزمایش‌های تجربی صحت‌سنجی شدند. پس از حصول اطمینان از درستی مدل اجزاء محدود ایجاد شده، شاخص‌های جذب انرژی ویژه (SEA) و بیشینه نیروی لهیدگی )‌ (F‌maxبرای همه سازه‌ها جهت پیدا کردن بهترین سازه از نقطه نظر عملکرد جذب انرژی محاسبه شدند. در ادامه با استفاده از روش شبکه‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک، مقادیر بهینه ابعاد سازه‌های مذکور (شامل زاویه مخروط (Ө) و نسبت اندازه جداره داخلی به اندازه جداره بیرونی (S)) به دست آورده شدند. سپس از میان سازه‌های بهینه شده، بهترین سازه به کمک روش تصمیم‌گیری چند معیاره تاپسیس انتخاب گردید. نتایج نشان داد که سازه مخروطی دایروی دارای بهترین عملکرد با پارامترهای طراحی°94/3‌‌‌ θ=و 578/0‌‌‌ S=‌بوده و بنابراین به عنوان بهترین جاذب انرژی معرفی گردیده است. در پایان اثر تورفتگی قسمت داخلی سازه (جداره داخلی و تقویتی) بررسی شد و نتایج نشان داد که تورفتگی جداره داخلی نتیجه‌ مناسب‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Alexander J.M (1960) An  approximate  analysis  of  the  collapse  of  thin cylindrical  shells  under  axia loading. Mech Appl Math 13(1): 5-10.
­[2] Pyrz M, Krzywoblocki M (2017) Crashworthiness optimization of thin-walled tubes using Macro Element Method and Evolutionary Algorithm. Thin-Walled Structures 112:  12-19.
[3] Esmaeili-Marzdashti S, Pirmohammad S, Esmaeili Marzdashti S (2017) Crashworthiness analysis of S-shaped structures under axial impact loading. Latin American J of Solids and Structures (In Press).
[4] Alizadeh Yazdi M, Zamani J, Darvizeh A, Darvizeh M, Liaghat Gh (1385) Experimental analysis of thin-walled mono-cell structures and investigation of the effect of geometrical parameters on the specific mean collapse load, First Congress on the Special Structures, Tehran, Iran (In Persian).
[5] Alizadeh Yazdi M, Darvizeh A, Liaghat Gh, Zamani J (1385) Experimental analysis on the effect of thin ratio on the mean collapse load and energy absorption of the thin-walled structures, First conference on the metals deformations, Tehran, Iran (In Persian).
[6] Zamani J, Darvizeh A, Zia Hagh M, Soleimani M (1387) Experimental analysis on the collapse load of the thin-walled extruded cell under axial quasi-static loading. Modares Mechanical Engineering 31(1): 91-102, 1387. (In Persian).
[7] Tran T (2017) Crushing analysis under multiple impact loading cases for multi-cell triangular tubes. Thin-Walled Structures 113: 262-272.
[8] Tran T, Hou S, Han X, Nguyen NT, Chau MQ (2014) Theoretical prediction and crashworthiness optimization of multi-cell square tubes under oblique impact loading. Int. Journal of Mechanical Sciences 89: 177-193.
[9] Eyvazian A, Habibi MK, Hamouda AM, Hedayati R (2014) Axial crushing behavior and energy absorption efficiency of corrugated tubes. Materials and Design 54: 1028-1038.
[10] Hosseini S.V, Zamani J, Darvizeh A, Soleimani M (1385) Experimental and numerical analysis on the effect of geometrical and mechanical parameters on the collapse force of the square structures under axial loading (first part). Aerospace Mechanics Journal 2(2): 27-40 (In Persian). 
[11] Zamani J, Fakhri A, Ghamsari A.K (2008) Experimental Analysis of the folding force in thin wall extruded cells under quasi-static in-plane loading. Materialwisenschaft und Werkstofftechnik  Journal 39(2): 176-182.
­[12] Hosseini-TehraniP, PirmohammadS.Collapse Study of A pair thin walled prismatic column subjected to oblique loads, Int J Auto Eng 1:267-279.
[13] Abramowicz W, Jones N­ (1984) Dynamic axial crushing of square  tubes. Int J Mech Sci 2(­2):179-208.
­[14] Abramowicz W, Jones N (1986) Dynamic progressive buckling of circular and square tubes. Int J Mech Sci 4(­4): 243-270.
­[15] Langseth M, Hopperstad OS (1996) Static and dynamic axial crushing of square thin- walled aluminium extrusions. Int J Mech Sci 18 (7-8): 946-968.
­[16] Damghani Nouri M, Hatami H, Ghodsbin Jahromi A (1394) Experimental Investigation of Expanded Metal Tube Absorbers under axial Impact Loading. Modares Mechanical Engineering. 15(1): 372-378  (In Persian).
[17] Azarakhsh S, Rahi A, Ghamarian A (1395) Experimental and numerical investigation of crushing of brass cylindrical tubes. Journal of Solid and Fluid Mechanics 6(2):181-196 (In Persian).
[18] Shojaeefard MH, Khalkhali A, Kalantari R (1394) Side panel of B-Class body in white vehicle design and side crash finite element simulation. Journal of Solid and Fluid Mechanics 5(3): 51-64.
­[19] Chen W.G, Wierzbicki T (2001) Relative merits of single-cell, multi-cell and foam -­ filled thin-walled structures in energy absorption. Thin-Walled Structures 39(4): 287­-­306.
­[20] Kim ­H.S (2002) New extruded multi-cell aluminum profile for maximum crash energy absorption and weight efficiency. Thin-Walled Structures 40(4): 311-327.
­[21] Qiu N, Gao Y, Fang J, Feng ZH, Sun G, Li Q (2015) Crashworthiness analysis and design of multi-cell hexagonal columns under multiple loading cases. Finite Elements in Analysis and Design 89: 89-101.
­[22] Pirmohammad S, Esmaeili Marzdashti S (2016) Crushing behavior of new designed multi-cell members subjected to axial and oblique quasi-static loads. Thin-Walled Struct 108: 291-304.
[23] Pirmohammad S, Nikkhah H, Esmaeili-Marzdashti S (1395) Experimental and numerical study on the collapse behavior of double-walled tubes reinforced with inside ribs under dynamic axial loading. Modaress Mechanical Engineering 16(9): 347-358 (In Persian).
­[24] Najafi A, Rais-Rohani M (2011)  Mechanics of axial plastic collapse in multi-cell, multi-corner crush tubes. Thin-Walled Struc 49(1): 1-12.
­[25] Tehrani P.­H, Pirmohammad S (2010) Study on Crashworthiness Characteristics of Several Concentric Thin Wall Tubes. ASME 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis 3(­2): 12-14.
­[26]  Hanssen A.G, Langseth M, Hopperstad O.S,  (2000) Static and dynamic crushing of circular aluminium extrusions with aluminium foam filler. Int J of Impact Eng 24(5): 475-507.
[27] Hanssen A.G, Langseth M, Hopperstad O.S,  (2000) Static and dynamic crushing of square aluminium extrusions with aluminium foam filler. Int J of Impact Eng 24(4): 347-383.
­[28] Aktay L, Toksoy A, Guden M (2006) Quasi-static axial crushing of extruded polystyrene foam-filled thin-walled aluminum tubes: Experimental and numerical analysis. J of Mat and Des 27(7): 556-565.
­[29] Ghamarian A, Zarei HR, Abadi MT (2011) Experimental and numerical crashworthi- ness investigation of empty and foam-filled end-capped conical tubes. Thin- Walled Struct 49(10):1312-1319.
­[30]  Zhang X, Cheng G (2007) A comparative study of energy absorption characteristics of foam-filled and multi-cell square columns Int J of Impact Eng 34(11): 1739-1752.
­[31] Naddaf Oskouei A, Khodarahmi H, Sohrab M (1394) Experimental and Numerical Study of Conical Thin Shells Collapse under Dynamic Axial Loadings Modares Mechanical Engineering 15(7): 392-402 (In Persian).
­[32]­ Hosseini-Tehrani P, Pirmohamad S, Golmohamadi M (2008) Study on the collapse of tapered tubes subjected to oblique loads. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal Automobile Engineering 222­: 2025-2039.
[33] Azarakhsh S, Ghamarian A, Khodarahmi H (1395) Investigation of Axial and Oblique Crushing of Empty and Foam-Filled Conical Tubes under Clamped Boundary Condition. Journal of Solid and Fluid Mechanics 6(4): 139-159 (In Persian).
­[34] Hanfeng ­Y,­ Guilin­ W, ­Hongbing F,­ Qixiang­­ Q, Xiangzheng K, Jiuru ­X, Zhibo L (2014)     Multiobjective crashworthiness optimization design of functionally graded foam-filled tapered tube based on dynamic ensemble metamodel. J of Mat and Des 55: 747-757.
[35] Pirmohammad S,  Ekbatan MH, Esmaeili-Marzdashti S (2017) Crashworthiness of double-cell conical tubes with different cross-sections subjected to dynamic axial and oblique loads. j of Central South University (In Press).
[36] Nagel G.M, Thambiratnam D.P (2004) A numerical study on the impact response and energy absorption of tapered thin-walled tubes. Int Journal of Mech Sci 46(2): 201-216.
­[37] Malek A, Nia B (2009) Fundamentals of Design-Expert software, 2th Eddition 93-110 Tehran: Afarinesh.
­[38] Marzbanrad J, Abdollahpour A (2009) Effects of the triggering of circular aluminum tubes on crashworthiness. Int J of crashworthiness 14(9): 591-599.
­[39] Demuth H, Beale M, Hagan M (2010) Neural network tool boxTM 6 user’s guide. the Math Works Website: The Math Works,Inc.
[40] Schalkoff R.J (1997) Artificial neural networks. McGraw-Hill.