موضوعات = ارتعاشات
تحلیل ارتعاشات و پایداری ورق‌های مرکب چند لایه تحت اثر رطوبت و دما

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 155-166

10.22044/jsfm.2016.754

حسین قدیریان؛ محمدرضا قضاوی؛ کوروش خورشیدی


شناسایی ضرایب سفتی و میرایی تکیهگاه تیرها

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 43-60

10.22044/jsfm.2016.644

مجید عابدی؛ محمدرحیم همتیان؛ امید سروی غیاث آبادی


بهینه سازی محل یاتاقان ها در روتور های چند پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 99-106

10.22044/jsfm.2016.692

سعید گلابی؛ حمید مسفروش؛ محسن ایرانی رهقی


محاسبه شتاب آستانه واژگونش خودروی تانکردار تحت تلاطم سیال با استفاده از روش نگاشت

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 163-176

10.22044/jsfm.2015.673

روح الله طالبی توتی؛ گلناز جریانی؛ محمد حسن شجاعی فرد


حل مسأله معکوس شناسایی پارامترهای مدل اجزاء محدود تیر غیر‌یکنواخت به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 39-48

10.22044/jsfm.2015.428

سید احسان حاجی آقا محمد زرباف؛ تقی شجاعی؛ رضا معدولیت


کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2015.401

محمد مهدی فاتح؛ عاطفه سکاکی


کاربرد تبدیل زمان-کوتاه فوریه در تحلیل ارتعاشی پروانۀ اصلی بالگرد

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 101-112

10.22044/jsfm.2015.396

شهرام هادیان جزی؛ احسان قدمیاری


ارزیابی زمان تناوب قائم ارتعاش سازه ناشی از حذف ستون و تاثیر آن بر پاسخ سازه‌ در خرابی پیشرونده

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 35-43

10.22044/jsfm.2014.338

موسی محمودی صاحبی؛ طه تیموری؛ هژیر کوزانی؛ سید شاکر هاشمی


ارائه یک رابطه تحلیلی برای تعیین فرکانس و شکل مود اصلی تیر پله¬ای دو سر مفصل مستقر بر بستر الاستیک

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 57-64

10.22044/jsfm.2014.340

سید محمد مهدی نجفی زاده؛ حسام نایبی؛ حمید محسنی منفرد


بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-36

10.22044/jsfm.2014.294

محمد حسین زاده؛ جلیل رضائی پژند


فرم معکوس معادلات حرکت ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2014.237

محرم حبیب نژاد کورایم؛ علی محمد شافعی