استخراج تجربی خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ی ویسکوالاستیک خاص

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

2 دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

هدف از انجام این مقاله استخراج خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ ی ویسکوالاستیک از یک پوشش جاذب ارتعاشی ناشناخته می ‏باشد. برای این منظور از روش ارایه شده در استاندارد ASTM E756-05 استفاده و تست‏ های مورد نیاز انجام پذیرفته است. این استاندارد که به منظور اندازه‏گیری خواص ارتعاشی-میرایی مواد گردآوری شده ‏است، می‏ تواند قابلیت استفاده از مواد ویسکوالاستیک به صورت مهندسی و هدف‏مند در کاربردهایی نظیر کنترل ارتعاشی غیرفعال در قالب پوشش ‏های جاذب ارتعاش را فراهم آورد. از آن‏جایی که پوشش جاذب مورد بررسی از نوع میرایی مقید می‏ باشد، نمونه‏ ای ساندویچی مطابق دستورالعمل استاندارد ساخته شده و با رعایت قیود استاندارد و انجام تست مودال تجربی تیر ساندویچی و تیر مبنای فلزی به صورت یک سر درگیر، خروجی‏ های مورد نظر شامل تغییرات ضریب کاهش و مدول برشی ماده‏ ی ویسکوالاستیک بر حسب فرکانس بدست آمده است. همچنین صحت آزمایش‏ های انجام شده بوسیله ‏ی معیارهای استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از انجام صحیح آزمایش می ‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Nashif AD, Jones DIG, Henderson JP (1985) Vibration damping. John Wiley & Sons, New York.
[2] Lima AMG, Rade DA, Lépore-Neto FP (2009) An efficient modeling methodology of structural systems containing viscoelastic dampers based on frequency response function substructuring. Mech Syst Signal Pr 23(4): 1272-1281.
[3] Rao MD (2003) Recent applications of viscoelastic damping for noise control in Automobiles And Commercial Airplanes. J Sound Vib 262(3): 457-474.
[4] شعبانی افراپلی س، عبدالله زاده غ‌ر (1394) تأثیر میراگرهای ویسکوالاستیک بر کاهش خسارت لرزه‌ای قاب‌های فولادی تحت زلزله‌های حوزه دور. دومین کنفرانس بین‌المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه‌ای شهری.
[5] زنگانه ر، کرامت ع‌ر، احمدی الف (1394) تأثیر مشخصات تکیه‏گاه ویسکوالاستیک مدل‌سازی شده با مدل جامع کلوین ویت بر ارتعاش محوری میله. فصل‌نامه مدل‏سازی در مهندسی 111-93 :(41)13.
[6] ASTM E756-05 (2010) Standard test method for measuring vibration-damping properties of materials. American Society for Testing and Materials.
[7] Armandei M, Darwish IF, Ghavami K (2015) Experimental study on variation of mechanical properties of a cantilever beam of bamboo. Constr Build Mater 101(Part 1): 784-790.
[8] Koruk H, Sanliturk KY (2010) On measuring dynamic properties of damping materials using oberst beam method. ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis 2: 127-134, Istanbul, Turkey.
[9] Allahverdizadeh A, Mahjoob MJ, Eshraghi I, Nasrollahzadeh N (2013) On the vibration behavior of functionally graded electrorheological sandwich beams. Int J Mech Sci 70: 130-139.
[10] Hujare PP, Sahasrabudhe AD (2014) Experimental investigation of damping performance of viscoelastic material using constrained layer damping treatment. Procedia Materials Science, International Conference on Advances in Manufacturing and Materials Engineering 5: 726-733.
[11] Mansour G, Tsongas K, Tzetzis D (2016) Modal testing of nanocomposite materials through an optimization algorithm. Measurement 91: 31-38.
[12] Ege K, Boncompagne T, Laulagnet B, Guyader JL (2012) Experimental estimations of viscoelastic properties of multilayer damped plates in broad-band frequency range. Proceedings of Internoise, New York, United States.
[13] Matter M, Gmür T, Cugnoni J, Schorderet A (2009) Numerical-experimental identification of the elastic and damping properties in composite plates. Compos Struct 90(2): 180-187.
[14] SS Arora (2012) Study of vibration characteristics of cantilever beams of different materials. M. Sc. Thesis, Patiala, Mechanical engineering department thapar university 23-27.