ارزیابی زمان تناوب قائم ارتعاش سازه ناشی از حذف ستون و تاثیر آن بر پاسخ سازه‌ در خرابی پیشرونده

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه شهید رجائی

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

4 دانشگاه خلیج فارس

چکیده

خرابی پیشرونده پدیده‌ای است که در آن، قسمت اعظمی از یک سازه در اثر خرابی کوچک از بین می‌رود. در سالهای اخیر، روش‌های مختلفی در تحقیقات و آیین‌‌نامه‌های طراحی برای بررسی این پدیده ارائه شده است. یکی از این روش‌ها، روش مسیر بار جایگزین است. در این روش برای ارزیابی رفتار سازه‌ها، علاوه بر تحلیل‌های استاتیکی خطی و استاتیکی غیرخطی، تحلیل‌ دینامیکی غیرخطی نیز پیشنهاد می‌گردد. در تحلیل دینامیکی غیرخطی‌، بار ناشی از حذف ستون در مدت زمان محدود به صورت دینامیکی (تاریخچه زمانی) به سازه اعمال می‌شود و پاسخ سازه در برابر آن ارزیابی می‌گردد. از آنجایی که مدت زمان حذف ستون در تحلیل دینامیکی غیرخطی تاثیر زیادی بر پاسخ سازه‌ها دارد، هدف این مقاله، بررسی تاثیر مدت زمان حذف ستون بر پاسخ سازه‌ها در برابر خرابی پیشرونده است. برای این منظور، چند ساختمان متداول انتخاب شد و پاسخ آنها در برابر مدت زمان حذف ستون بررسی و بحرانی‌ترین حالت آنها مشخص شد. نتایج نشان می‌دهد، تاثیر مدت زمان حذف ستون بر پاسخ سازه‌ها بسیار شدید است. از آنجایی که در آیین‌نامه‌های طراحی، مدت زمان حذف ستون به زمان تناوب قائم سازه ربط داده می‌شود، در این مقاله یک روش ساده برای تعیین زمان تناوب قائم سازه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات