کاربرد تبدیل زمان-کوتاه فوریه در تحلیل ارتعاشی پروانۀ اصلی بالگرد

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 کارشناس ارشد دینامیک سازه، شرکت هواپیماسازی ایران (هسا)، اصفهان

چکیده

در این تحقیق سعی بر آن است تا با پردازش داده‌های حاصل از اندازه‌گیری گشتاورهای خمشی و پیچشی پرۀ پروانۀ بالگرد در حین افزایش سرعت دورانی پروانه، نمودار نحوۀ تغییر فرکانس‌های طبیعی پروانه بر حسب سرعت دورانی آن به‌دست آید. این گشتاورها به کمک مجموعه‌هایی متشکل از چند کرنش‌سنج اندازه‌گیری شده‌اند. با توجه به ماهیت ناپایای سیگنال‌های حاصل از اندازه‌گیری، تبدیل زمان‌کوتاه فوریه به عنوان روشی مناسب جهت پردازش و تحلیل زمان- فرکانسی این سیگنال‌ها انتخاب شده است. سیگنال‌های گشتاور تحت تحلیل زمان- فرکانسی قرار گرفته و نحوۀ تغییر محتوای فرکانسی آنها با زمان به‌دست می‌آید. آنگاه به کمک سیگنال اندازه‌گیری شده برای سرعت دورانی پروانه، نمودار نحوۀ تغییر محتوای فرکانسی سیگنال‌های گشتاور با سرعت دورانی حاصل می‌شود. با تشخیص بیشینه‌های نسبی این نمودار می‌توان فرکانس‌های تشدید را که در واقع فرکانس‌های طبیعی پروانه هستند به‌دست آورد.
برای پروانه مورد تست، فرکانس‌های طبیعی با استفاده از روش محاسباتی هولتزر- میکل‌استاد نیز به‌دست آمده و از نتایج آن جهت تشخیص انتساب بعضی از فرکانس‌های طبیعی به مود‌های مربوطه استفاده شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات