نویسنده = احمدرضا رحمتی
کاربرد روش شبکه بولتزمن مبتنی بر اختلاف محدود برای شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی مغشوش نانوسیال

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 325-350

احمدرضا رحمتی؛ امیر عربی؛ علی غیبی


ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 193-207

10.22044/jsfm.2020.7678.2753

احمدرضا رحمتی؛ فرزاد چیت سازی؛ مهدی رئیس زاده