دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-119 
حذف نویز صوتی تناوبی با روش فعال و هوشمند

صفحه 43-54

10.22044/jsfm.2013.174

بهروز رئیسی؛ شاپور گلبهار حقیقی؛ علی اکبر صفوی