یافتن فاصله و سطح مقطع بهینه جسم کنترلی به منظور کاهش اثرات ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل شدگی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پدیده ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها و کاهش اثرات آن با بهره‌گیری از جسم کنترلی می‌باشد. به همین منظور ابتدا سیلندر استوانه‌ای شکل قرار گرفته بر روی بستر الاستیک و در معرض جریان یکنواخت سیال شبیه‌سازی می‌گردد. پس از مقایسه نتایج به دست آمده با سایر پژوهش‌های عددی و آزمایشگاهی مشابه و اطمینان از دقت و صحت نتایج، جسم کنترلی با سطح مقطع دایره‌ای و در 5 نسبت فاصله مختلف در پشت سیلندر اصلی قرار داده می‌شود و ضمن بررسی تاثیر آن بر ضرایب لیفت و درگ میانگین و ماکزیمم دامنه نوسانات در ناحیه Lock-in، فاصله بهینه قرارگیری سیلندر کنترلی تعیین می‌گردد. سپس به بررسی تاثیر تغییر الگوی قرارگیری و سطح مقطع جسم کنترلی، به منظور یافتن سطح مقطع بهینه پرداخته می‌شود. به همین منظور ابتدا تاثیر قرارگیری دو سیلندر کنترلی به صورت هم‌راستا و عمود بر جریان در فاصله بهینه بدست آمده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در انتها تاثیر استفاده از جسم‌های‌ کنترلی با سطح مقطع‌های مختلف و غیردایروی که قطر هیدرولیکی برابر با سیلندر اصلی دارند، بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات