بررسی ارتعاش محوری میله با تکیه گاه ویسکوالاستیک

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 ندارم

2 ریاست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

اخیرا استفاده از مواد ویسکوالاستیک در بخش های مختلف مهندسی به دلیل خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها افزایش پیدا کرده است. رفتار این مواد در استهلاک انرژی و میراکنندگی نیروهای زیاد و حدی باعث ایجاد علاقه در مهندسین جهت مطالعه و بررسی کاربرد این مواد گردیده است. در این مطالعه ارتعاش محوری میله ای با مصالح الاستیک و همچنین ویسکوالاستیک با وجود تکیه گاه مرزی و میانی ساخته شده از مواد ویسکوالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیات مکانیکی مواد ویسکوالاستیک توسط مدل کلوین – ویت تعمیم یافته توصیف شده است. معادلات حاکم با روش اجزا محدود در حوزه زمان حل شدند و نتایج عددی به صورت تاریخچه جابه جایی در چندین مقطع و تاریخچه تنش در میله و تکیه گاهها، تهیه و مقایسه ای جامع بین حالت های مذکور صورت گرفت و نشان داده شد که استفاده از تکیه گاه ویسکوالاستیک در میرایی و کاهش جابه جایی و ارتعاش میله بسیار موثر و کارآمد می باشد و می تواند موجب کاهش تنش و تغییرات آن با گذشت زمان در میله و تکیه گاه ها گردد.

کلیدواژه‌ها