ارزیابی روشهای رایج پوش آور برای سازه های بتن مسلح نامنظم در پلان تحت اثر مولفه های همزمان لرزه ای

نوع مقاله : گزارش تحقیقاتی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 عضو هیأت علمی

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر

چکیده

تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) به دلیل سهولت کاربرد و هزینه ی محاسباتی کمتر به عنوان جایگزینی مناسب برای روش تاریخچه ی زمانی غیرخطی معرفی شده است. روشهای پوش آور مختلفی برای تحلیل سازه ها ارایه شده است که لازم است دقت و صحت آنها در ارزیابی پاسخ سازه های واقعی سه بعدی و نامنظم مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر، کارایی روشهای رایج پوش آور در پیش بینی پاسخ قاب های سه بعدی بتن مسلح با استفاده از المان های غیرخطی نیرویی فیبری ارزیابی شده است. قاب هایی با درجات متفاوت نامنظمی در پلان با روشهای پوش آور با توزیع بار ثابت، پوش آور با توزیع بار مثلثی معکوس، آنالیز پوش آور به هنگام شونده ی نیرویی مودال و آنالیز پوش آور به هنگام شونده نیرویی طیفی تحلیل شده و پارامترهای نیرو و جابجایی مختلف با نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی دو مولفه ای تحت شتابنگاشت های حوزه های دور و نزدیک گسل، مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان می دهد گرچه رویکرد چند روشی می تواند تصویر بهتری از پاسخ سازه ای قاب های سه بعدی بتن مسلح ارایه دهد اما روشهای به هنگام شونده بطور متوسط از موفقیت بالاتری در پیش بینی رفتار غیرخطی اینگونه سازه ها برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


[1] Krawinkler H, Seneviranta GDPK (1998) Pros and cons of a pushover analysis of seismic performance evaluation, Engineering structures 20: 452-464.
[2] Nuray Aydinoglu M, Gokturk Onem (2010) Evaluation of analysis procedures for seismic assessment and retrofit design, Erathquake Engineering in Europe Springer: Chapter 8: 171-198.
[3] American Society of Civil Engineers, Minimum Design Loads For Building and Other Structures. 2010.
[4] European Committee for Standardization. Euro Code 8, Design Of Structures for Earthquake Resistance, 2003.
[5] Spacone E, Camata G, Faggella M (2009) Nonlinear models and nonlinear procedures for seismic analysis of reinforced concrete frame structures. Computational structural dynamics and earthquake engineering, Taylor  & Francis Group, Chapter 21: 323-345.
[6] Reyes JC, Chopra AK (2011) Evaluation of three dimensional modal pushover analysis for unsymmetric-plan buildings subjected to two components of ground motion. Earthquake engineering and structural dynamics. Volume 40, Issue 13, pages 1475–1494
[7] Faella G, Kilar V (1998) Asymmetric multistorey R/C frame structures: push-over versus nonlinear dynamic analysis. 11th European Conference on Earthquake Engineering, Balkema, Rotterdam.
[8] Moghadam AS, Tso WK (2000) 3-D Pushover analysis for damage assessment of buildings. JSEE 2(3): 23-31.
[9] Fajfar PA (2000) Nonlinear analysis method for performance based seismic design. Earthquake Spectra 16(3): 573-592.
[10] Chopra AK, Goel RK (2002) A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings. Earthquake engineering and structural dynamics 31: 561-582.
[11] Elnashai AS (2001) Advanced inelastic static (Pushover) analysis for earthquake applications. Structural Engineering and mechanics 12(1): 51-69.
[12] Fajfar P, Marusic Damjan, Perus Iztok (2005) Torsional effects in the pushover-based seismic analysis of buildings. Journal of Earthquake engineering 9: 831-854.
[13] Chopra AK, Goel RK (2004) A modal pushover analysis procedure to estimate seismic demands for unsymmetric-plan buildings. Earthquake engineering and structural dynamics 33: 903-927.
[14] Goel RK, Chopra AK (2005) Exension of modal pushover analysis to compute member forces. Earthquake Spectra 21(1): 125-140.
[15] Reyes JC, Chopra AK (2011) Three-dimensional modal pushover analysis of buildings subjected to two components of ground motion, including its evaluation for tall buildings. Earthquake engineering and structural dynamics 40: 789-806.
[16] Antoniou S, Pinho R (2004) Development and verification of a displacement-based adaptive pushover procedure. Journal of earthquake engineering 8(5): 643-661.
[17] Papanikolaou VK, Elnashai AS, Pareja JF (2006) Evaluation of conventional  and adaptive  pushover analysis II: comparative  results. Journal of Earthquake Engineering 10: 127–151.
[18] American Concrete Institute, ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete, 2008.
[19] SismoStruct: Computer program for static and dynamic nonlinear analysis of frame structures, www.seismosoft.com, 2010.
[20] Fragiadakis M, Papadrakakis M (2008) Modeling, analysis and reliability of seismically excited structures: computational issues. International journal of computational methods 5(4): 483-511.
[21] Elnashai AS (2008) Fundamental of earthquake engineering, John wiley and sons.
[22] Applied Technology Council, Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, FEMA 440, 2005.