دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1-97 

مقاله مستقل

تاثیر روش‌های آزمون تک لیف و دسته الیاف بر خواص مکانیکی الیاف کربن

صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2013.190

رضا اسلامی فارسانی؛ سید محمدرضا خلیلی؛ علیرضا زنگی آبادی؛ کوشا عباس بنایی