موضوعات = دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها
کنترل مقاوم تطبیقی پرواز هماهنگ ماهوارهها در مدار بیضوی با خروج از مرکز بزرگ

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 83-96

10.22044/jsfm.2017.4223.2114

مریم ملک زاده؛ عادل ربیعی؛ مجید آب نیلی


شبیه سازی سازی شش درجه آزادی یک جسم خودگردان زیرآبی با جرم متغیر

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 33-44

10.22044/jsfm.2015.402

بهروز رئیسی؛ مسعود خراتی کوپایی؛ محمد حسن خوبان


ارزیابی زمان تناوب قائم ارتعاش سازه ناشی از حذف ستون و تاثیر آن بر پاسخ سازه‌ در خرابی پیشرونده

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 35-43

10.22044/jsfm.2014.338

موسی محمودی صاحبی؛ طه تیموری؛ هژیر کوزانی؛ سید شاکر هاشمی


فرم معکوس معادلات حرکت ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2014.237

محرم حبیب نژاد کورایم؛ علی محمد شافعی


هدایت و کنترل ربات زیرآبی با استفاده از سیستم کنترل ANFIS

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 33-46

10.22044/jsfm.2014.239

میثم رستمی؛ جلال جوادی مقدم؛ احمد باقری


تحلیل مخازن جدار ضخیم کامپوزیتی تحت اثر فشار و دمای سیکلی داخلی

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 15-32

10.22044/jsfm.2013.172

امین نارکی؛ پویان قابضی


کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 31-43

10.22044/jsfm.2013.135

مجید مرادی زیرکوهی؛ محمد مهدی فاتح؛ مهدی علیاری