بررسی رابطه زمان تناوب اصلی آیین نامه برای قاب خمشی فولادی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه

چکیده

در روابط تجربی آیین نامه های موجود معمولا اثر میانقاب مصالح بنایی روی زمان تناوب سازه بطور دقیق در نظر گرفته نمیشود، در حالی که این موضوع ممکن است زمان تناوب قاب خمشی فولادی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. لذا لزوم بررسی تاثیر درصد میانقاب روی زمان تناوب و ارزیابی رابطه آیین نامه ها و بازنگری در آن ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق با مدلسازی میانقاب به صورت دستک فشاری برای قابهای فولادی خمشی متقارن سه بعدی برای سازه 3، 5، 7، 9 و 11 طبقه با چیدمان متقارن میانقاب و وجود درصدهای مختلف میانقاب از صفر تا هشتاد و فرض مصالح بنایی با مدول الاستیسیته متغیر و تعداد دهانه های متغیر، اثر هرکدام از پارامترهای مذکور بررسی میشود. نتایج نشان میدهد خطای رابطه استاندارد2800 ایران با منحنی برازش شده بر کل نتایج تحلیلی کمتر از 5 درصد است اما پراکندگی نتایج تحلیلی نسبت به منحنی برازش شده زیاد است بطوری که ضریب تعیین R2 برای این برازش برابر 65/0 به دست می آید. همچنین رابطه ای جدید برای زمان تناوب قاب خمشی ارائه میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات