دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-90 
بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی

صفحه 69-80

10.22044/jsfm.2013.138

دکتر محسن نظری؛ الهه درری؛ صادق تفکر؛ علی عباس نژاد