بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری-دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی مکانیک

2 فارغ التحصیل ارشد

3 دانشگاه تربیت معلم سبزوار-دانشکده فنی مهندسی-گروه مهندسی مکانیک

4 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

یک تحقیق تجربی بر روی دنباله سیلندر با دو سیم که در زوایای 40 درجه و 140 درجه نصب شده و از نقطه سکون جلویی اندازه گیری می گردد و عدد رینولدز Re = 30000 می باشد، صورت گرفته است. قطر سیمها برابر 0.5, 1, 1.5mm می باشد. اثرات سیم اغتشاش ساز بر روی کاهش ضریب پسا، پروفیل های سرعت متوسط و کاهش سرعت و نصف دهانه، پروفیل های شدت اغتشاشات و عدد اشتروهال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برای Re = 30000، حالت بهینه ای وجود دارد که درآن ضریب پسای عامل بر روی سیلندر تماما به مقداری کمتر از ضریب پسای سیلندر صاف می رسد. در حالت بهینه، برای سیلندر 2سیمه با دو قطر متفاوت سیم ضریب پسای سیلندر کاهش پیدا می کند. نتایج نشان می دهد زمانی که از سیلندر دور می شویم، روند تغییرات قله سرعت متوسط (w0)و قله پروفیل اغتشاشات به ترتیب کاهشی-افزایشی-کاهشی و افزایشی-کاهشی می باشد. همچنین آزمایشات نشان می دهد با یک سیلندر صاف عموما مقادیر قله پروفیل اغتشاشات و کاهش سرعت (w0)در مقایسه با مقادیر سیلندر با سیم اغتشاش ساز افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات