دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 1-79 
Using neural networks to predict road roughness

صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی


Optimal intelligent control for glucose regulation

صفحه 71-79

10.22044/jsfm.2012.67

مهدی سیاهی؛ علیرضا الفی؛ داوود نظری مریم آبادی؛ محمدحسن خوبان