کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
مشخصه‌سازی ابعادی ورق کامپوزیتی شیشه/اپوکسی با ترک لبه‌ای تحت سیکل‌های سرمایش/گرمایش مرطوب

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 219-231

10.22044/jsfm.2020.8704.2972

محمد عابدی؛ آسیه علی ابادی؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی؛ روح اله سرفراز