نویسنده = مصطفی سیاح بادخور
مطالعه و آزمایش تجربی بارگذاری خستگی در نانوکامپوزیت‌های ذره‎‌ای آلومینیم 7075 با ذرات سیلیکون کارباید

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 85-100

10.22044/jsfm.2022.11361.3498

امیرحسین فرضی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ مسعود بابایی


بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانو ذرات تحت ضربه سرعت‌پایین مکرر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 187-206

10.22044/jsfm.2021.10697.3368

توحید میرزابابای مستوفی؛ وحید شریفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


بررسی اثر فاصله استقرار خرج انفجاری روی تغییر شکل ورق‌های فلزی دایروی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 175-191

10.22044/jsfm.2021.2178

مصطفی سیاح بادخور؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی


مطالعه‌ای بر عملکرد بالستیکی ساختارهای تک‌لایه و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب: بررسی تجربی و مدل‌سازی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-143

10.22044/jsfm.2020.9302.3101

محسن آئینی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی