بررسی اثر فاصله استقرار خرج انفجاری روی تغییر شکل ورق‌های فلزی دایروی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این مقاله‏ به بررسی تجربی و تحلیل رگرسیونی پاسخ دینامیکی ورق‌های فلزی تحت بار انفجاری پرداخته شده است. بدین منظور در بخش تجربی، 86 آزمایش روی ورق‌های فلزی در شرایط مختلف انجام شد. این ورق‌ها از جنس‌های فولاد، مس و آلومینیوم و به شکل دایره بودند. با استفاده از نرم‌افزار طراح آزمایش و روش سطح پاسخ اثر پارامترهای اندازه‌گیری شده در آزمایش تجربی که عبارتند از ضخامت ورق، ایمپالس بارگذاری، جرم خرج و فاصله استقرار روی خیز ورق‌های دایره‌ای به‌صورت هم‌زمان بررسی شدند. در این بررسی جنس ورق‌ها به عنوان یک پارامتر مستقل کیفی در نظر گرفته شده است. به‌منظور دستیابی به یک مدل معنی‌دار، سطح اطمینان 95% در بررسی در نظر گرفته شد. در این بررسی مقدار R2 و R_adj^2 به تریتب برابر 9746/0 و 9673/0 به دست آمده است. نتایج به‌دست‌آمده در بخش تحلیل آماری حاکی از آن است که مقادیر به‌دست‌آمده از پیش‌بینی مدل‌ها با داده‌های تجربی مطابقت خوبی دارد و مدل‌های ارائه‌شده مناسب است. شرایط بهینه برای کم‌ترین تغییر شکل ورق‌های تک‌لایه دایره‌ای تحت بارگذاری دینامیکی نیز ارائه شد. ایمپالس بارگذاری بیش‌ترین و جرم خرج کم‌ترین تاثیر را روی تغییر شکل ورق دارند.

کلیدواژه‌ها


[1] Rezasefat M, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T (2019) Repeated localized impulsive loading on monolithic and multi-layered metallic plates. Thin Wall Struc 144: 106332.
[2] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D (2019) Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. Int J Impact Eng 125: 93-106.
[3] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2017) The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin Walled Struct 118: 1-11.
[4] Nurick GN, Martin JB (1989) Deformation of thin plates subjected to impulsive loading—a review: Part I: Theoretical considerations. Int J Impact Eng 8(2): 159-170.
[5] Nurick GN, Martin JB (1989) Deformation of thin plates subjected to impulsive loading—a review part II: experimental studies. Int J Impact Eng 8(2): 171-186.
[6] Nurick GN, Radford AM (1997) Deformation      and tearing of clamped circular plates         subjected to ocalized central blast loads. In: Recent developments in computational and    applied mechanics: A volume in honour of         John B. Martin. Barcelona, Spain: International Centre for Numerical Methods in Engineering 276-301.
[7] Chung Kim Yuen S, Nurick GN (2000)                The significance of the thickness of a plate       when subjected to localized blast load. In:           16th international symposium on military aspects   of blast and shock, MABS 16, Oxford, UK, 491-499.
[8] Cloete T, Nurick G, Palmer R (2005) The deformation and shear failure of peripherally clamped centrally supported blast loaded circular plates. Int J Impact Eng 32(1): 92-117.
[9] Jacob N, Nurick GN, Langdon GS (2007) The effect of stand-off distance on the failure of fully clamped circular mild steel plates subjected to blast loads. Eng Struct 29(10): 2723-2736.
[10] Babaei H,  Darvizeh A (2011) Investigation into the response of fully clamped circular steel, copper, and aluminum plates subjected to shock loading. Mech Based Des Struct 39(4): 507-526.
[11] Babaei H, Darvizeh A (2012) Analytical study of plastic deformation of clamped circular plates subjected to impulsive loading. J Mech Mater Struct 7(4):309-322.
[12] Gharababaei, H, Darvizeh A (2010) Experimental and analytical investigation of large deformation of thin circular plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Mech Based Des Struct 38(2): 171-189.
[13] Gharababaei H, Nariman-Zadeh N, Darvizeh A (2010) A simple modelling method for deflection of circular plates under impulsive loading using dimensionless analysis and singular value decomposition. J Mech 26(03): 355-361.
[14] Huang W, Jia B, Zhang W, Huang X, Li D, Ren P (2016) Dynamic failure of clamped metallic circular plates subjected to underwater impulsive loads. Int J Impact Eng 94: 96-108.
[15] Huang W, Zhang W, Ye N, Gao Y, Ren P (2016) Dynamic response and failure of PVC foam core metallic sandwich subjected to underwater impulsive loading. Compos Part B-Eng 97: 226-238.
[16] Badkhor MS, Hasanzadeh M, Mostofi TM (2019) Numerical investigation and optimization on performance of sandwich panel structures with honeycomb core subjected to blast loading by response surface methodology. Amirkabir J Mech Eng 52(10):121-30. (in Persian)
[17] Bigdeli A, Damghani Nouri M (2019) Experimental and numerical analysis and         multi-objective optimization of quasi-static compressive test on thin-walled cylindrical with internal networking. Mech Adv Mater Struc 26: 1644-1660.
[18] Badkhor  MS, Mostofi TM, Babaei H (2020) Low-velocity impact response of plate with different geometries under hydrodynamic load: experimental investigation and process optimization by response surface methodology. Modares Mech Eng 20(4): 807-18. (in Persian)
[19] Mostofi TM, Badkhor MS (2020) Experimental study and optimization of dynamic response           of polymer-coated metal plates subjected to    impact loading using response surface methodology. Modares Mech Eng 20(4):1011-23. (in Persian)
[20] Badkhor MS, Mostofi TM, Babaei H (2020) Dynamic response of metal powder subjected to low-velocity impact loading: experimental investigation and optimization using response surface methodology. Modares Mech Eng 20(4):863-76. (in Persian)
[21] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2016) Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behavior of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Struct 109: 367-376.
[22] Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H (2018) Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Struct 123: 48-56.
[23] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Armoudli E (2017) On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part E J Process MechEng 231(5): 939-950.
[24] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2020) New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 234(2): 231-245.
[25] Rezasefat M, Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M (2019) Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 233(7): 1449-1471.
[26] Babaei H, Mostofi T.M, Alitavoli M, Darvizeh A (2016) Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process. Exp Tech 40(6): 1485-1494.
[27] Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain 53(4): e12235.
[28] Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K (2017) Gas mixture detonation method, a novel processing technique for metal powder compaction: Experimental investigation and empirical modeling. Powder Tech 315: 171-81.
[29] Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH (2015) Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical. Struct Eng Mech 56(4): 535-548.
[30] Mostofi TM, Badkhor MS, Ghasemi E (2019) Experimental investigation and optimal analysis of the high-velocity forming process of bilayer plates. J Solid Fluid Mech 9(3) 65-80.
[31] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part I: Experimental studies. J Solid Fluid Mech 9(1): 71-83.
[32] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part II: Analytical and empirical modelling. J Solid Fluid Mech 9(2): 15-2.
[33] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Hosseinzadeh S (2017) On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Struct 112: 118-124.
[34] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2017) Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin Walled Struct 107: 257-265.
[35] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Saeidinejad A (2017) Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangular plates subjected to hydrodynamic loading. J Appl Mech Tech Phys 58(1): 139-147.
[36] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2020) Modeling and prediction of fatigue life in composite materials by using singular value decomposition method. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 234(2): 246-254.
[37] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2020) Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proc Inst Mech Eng-Part C J Mech Eng Sci 234(5): 1102-1111.
 [38] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2015) Experimental study and analytical modeling for inelastic response of rectangular plates under hydrodynamic loads. Journal of Modares Mechanical Engineering 15(4): 361-368. (In Persian)
[39] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading. Proc Inst Mech Eng-Part E: J Process Mech Eng 231(3): 490-496.
[40] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M
(2015) Study on the response of circular thin plate under low velocity impact. Geomech Eng 9(2): 207-218.
[41] Ziya-Shamami M, Babaei H, Mostofi TM, Khodarahmi H (2020) Structural response of monolithic and multi-layered circular metallic plates under repeated uniformly distributed impulsive loading: An experimental study. Thin-Walled Struct 157: 107024.
[42] Mostofi TM, Sayah-Badkhor M, Rezasefat M, Ozbakkaloglu T, Babaei H (2020) Gas mixture detonation load on polyurea-coated aluminum plates. Thin-Walled Struct 155: 106851.