نویسنده = محمد مهدی فاتح
کنترل امپدانس مقاوم ربات توان‌بخش زانو با ضرایب فازی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2015.666

وهاب خوشدل؛ محمد مهدی فاتح


کنترل حالت لغزشی فازی تطبیقی بازوی رباتیک در فضای کار با راهبرد کنترل ولتاژ

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 17-26

10.22044/jsfm.2015.553

محمد مهدی فاتح؛ حسین اسراری؛ سعید خراشادی زاده


کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2015.413

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری


کنترل فازی تطبیقی ربات تک چرخ الکتریکی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 61-75

10.22044/jsfm.2015.411

محمد مهدی فاتح؛ جواد کیقبادی


کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2015.401

محمد مهدی فاتح؛ عاطفه سکاکی


کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2014.336

محمد مهدی فاتح؛ احسان حسینی


طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب مبتنی بر حسگر مجازی جهت تعیین دقیق نقطه سرج در کمپرسور های صنعتی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 93-108

10.22044/jsfm.2014.343

سید مهدی علوی نیا؛ محمد علی صدر نیا؛ محمد جواد خسروجردی؛ محمد مهدی فاتح


طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2014.252

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 23-32

10.22044/jsfm.2014.238

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب


کنترل مود لغزشی تطبیقی ربات متحرک

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2013.191

محمد مهدی فاتح؛ علی اصغر عرب


Optimal discrete-time control of robot manipulators in repetitive tasks

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 35-44

10.22044/jsfm.2013.91

محمد مهدی فاتح؛ مریم بلوچ زاده


کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 31-43

10.22044/jsfm.2013.135

مجید مرادی زیرکوهی؛ محمد مهدی فاتح؛ مهدی علیاری