کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه شاهرود

چکیده

در این مقاله طرح نوینی برای کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با بهره¬گیری از مفهوم امپدانس مکانیکی ارائه شده است. رفتار دینامیکی سیستم تعلیق در برابر ناهمواری¬های جاده کنترل می شود. سیستم تعلیق فعال با مدل یک-چهارم خودرو و با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی محرک هیدرولیکی طراحی شده است. طرح کنترل پیشنهادی از دو حلقه کنترلی تشکیل می¬شود که حلقه بیرونی به کنترل تطبیقی امپدانس و حلقه درونی به کنترل نیرو با روش تناسبی-انتگرالی می پردازد. این تحقیق به بررسی پایداری سیستم می¬پردازد و درستی روش کنترل با تحلیل پایداری و نتایج شبیه¬سازی تایید می¬گردد. کنترل تطبیقی بر عدم قطعیت¬ پارامتری سیستم تعلیق غلبه می نماید. این روش کنترلی در هنگام عبور خودرو از دست¬انداز، راحتی مطلوب برای سرنشین فراهم می¬نماید و بعد از عبور، رانندگی مطمئن را نیز مهیا می¬سازد. روش پیشنهادی با سیستم تعلیق غیرفعال مقایسه خواهد شد. نتایج شبیه سازی برتری سیستم تعلیق فعال را نسبت به سیستم تعلیق غیرفعال در موارد رانندگی مطمئن و راحتی سرنشین نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات