طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب مبتنی بر حسگر مجازی جهت تعیین دقیق نقطه سرج در کمپرسور های صنعتی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این مقاله روشی نوین برای تعیین دقیق نقطه کار و نقطه سرج کمپرسور از طریق طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب حسگر ها معرفی می گردد. از روش افزونگی تحلیلی و ابزار شبکه های عصبی دینامیکی مقاوم مبتنی بر ایده مد لغزشی، برای تشخیص عیب در حسگرهای کمپرسور با فرض وجود عدم قطعیت پارامتری درکمپرسور و نویز درحسگرها استفاده می گردد. ضعف اساسی در کاربرد شبکه های عصبی دینامیکی، فقدان روشی قانونمند برای تعیین ماتریس پایدار هورویتز است که این ضعف با استفاده از روش شناسایی مبتنی بر زیر فضا جبران می شود. از مدل مور-گریتزر شبیه سازی شده کمپرسور، داده های لازم برای تولید مانده در روش افزونگی تحلیلی استخراج می شود و سپس در بلوک ارزیابی مانده، الگوریتم ویژه ای برای تعیین مشخصات عیب ارایه می گردد. برای طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب از ایده حسگر مجازی بهره گرفته می شود. با استفاده از نتایج شبیه سازی، مزایای عملکرد سیستم پیشنهادی تشخیص عیب در تعیین دقیق نقطه سرج کمپرسور نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات