دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-349 
شناسایی ضرایب سفتی و میرایی تکیهگاه تیرها

صفحه 43-60

10.22044/jsfm.2016.644

مجید عابدی؛ محمدرحیم همتیان؛ امید سروی غیاث آبادی


مطالعه تجربی و مدل سازی ریاضی تغییرشکل ورق های مستطیلی تحت بار ضربه ای

صفحه 143-152

10.22044/jsfm.2016.693

هاشم بابایی؛ علی جمالی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ سید حامد اشرف طالش


یادداشتهای فنی

تحلیل نیرو و تنش دستگاه پرس دومرحله در کاربرد با قالب متعلق به پرس یک‌مرحله

صفحه 167-177

10.22044/jsfm.2016.646

کاوه صفوی گردینی؛ ایمان مقیمی؛ بهرام یاقوتی؛ دکتر حسن سالاریه؛ آریا الستی