دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-349 
طراحی کنترلر تطبیقی L1 یک سامانه فضایی با احتساب اثر انعطاف پذیری

صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2016.761

عبدالمجید خوشنود؛ ایوب شیبانی؛ جعفر روشنی یان؛ هومان مرادی


سایر مقالات

تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی

صفحه 213-226

10.22044/jsfm.2016.772

سینا افخمی؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ مهدی نوروزی


مقاله مستقل

تحلیل انتقال گرمای جابجایی مختلط نانو سیال آب و اکسید مس در کانال قائم مربعی با رویکرد دو فاز اویلر- لاگرانژ

صفحه 227-244

10.22044/jsfm.2016.751

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ نعیم اکرامی جولندان؛ محمد صداقت نژاد؛ سید ایمان واصفی


ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

صفحه 285-294

10.22044/jsfm.2016.775

مرتضی طاهری؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ مهدی شیوا؛ سید محمد امام؛ امیرهوشنگ حدادی


بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر شکل پره بر بازدهی توربین پسایی هانتر

صفحه 329-339

10.22044/jsfm.2016.778

محمدرضا نخعی؛ پوریا قربانیان فرد؛ محسن کهرم؛ محمدباقر آیانی