بررسی تجربی و عددی پرشدگی قالب و توزیع ضخامت هیدروفرمینگ لوله‌های دو پله‌ای مسی با مقطع مربعی در قالب‌ با بوش‌های متحرک

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

4 استاد یار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

شکل دهی لوله به روش هیدروفرمینگ در سالهای اخیر توسعه‌ی بسیار زیادی داشته است. یکی از مسائل مهم در شکل‌دهی به روش هیدروفرمینگ پیش‌بینی و جلوگیری از عیوب احتمالی از جمله چروکیدگی و پارگی می‌باشد. این عیوب مستقیما به فشار اولیه، فشار نهایی و همچنین تغذیه محوری در طول فرآیند بستگی دارد. لذا انتخاب یک مسیر اعمال فشار مناسب و متناسب با تغذیه محوری دارای اهمیت بالایی می‌باشد. در این مقاله یک قالب جدید برای تولید قطعات دو‌ پله‌ای جعبه‌ای شکل از جنس مس با استفاده از تستهای آزمایشگاهی و شبیه سازی اجزای محدود ارائه شده است. از جمله مزایای این قالب نسبت به قالب‌های متداول هیدروفرمینگ، داشتن چهار بوش متحرک در درون قالب برای ایجاد پله‌های پر شده کامل می‌باشد. حرکت بوش‌های متحرک باعث می‌شود که قطعه‌کار در هنگام تغذیه با حرکت همزمان بوش‌ها حرکت کند که باعث از بین رفتن اصطکاک بین قالب و قطعه‌کار در محل قرار‌گیری بوش‌ها می‌شود. همچنین فاصله حرکتی بین قطعه‌کار و قالب صفر می‌شود و در نهایت قطعه‌کار تولید شده دارای گوشه‌های کناری پر‌شده و کامل می‌باشد. از دیگر مزایای این قالب، داشتن فشار شکل‌دهی پایین، ساختار ساده قالب و کاهش هزینه ماشین‌کاری نسبت به قالب‌های متداول هیدروفرمینگ لوله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Loh-Mousavi M, Mori K, Bakhshi-Jooybari M, Farzin M, Hoseinipour SJ (2007) Finite element simulation of box shape hydroforming with pulse pressure. Science-Research Journal of Majlesi 2: 47-54. (In Persian)
[2] Loh-Mousavi M, Mori K, Hayashi K, Bakhshi-Jooybari M (2007) Improvement of filling of die corners in box-shaped tube hydroforming by control of wrinkling. Key Eng Mat 344: 461-467.
[3] Nikhare C, Weiss M, Hodgson PD (2009) FEA comparison of high and low pressure tube hydroforming of TRIP steel. Comp Mater Sci 47: 146-152.
[4] Xu X, Li S, Zhanga W, Lin Z (2009) Analysis of thickness distribution of square-sectional hydroformed parts. J Mater Process Tech 209: 158-164.
[5] Hama T, Ohkubo T, Kurisu K, Fujimoto H, Takuda H (2006) Formability of tube hydroforming undervarious loading paths. J Mater Process Tech 177: 676-679.
[6] Chen FK, Wang SJ, Lin RH (2007) A study of forming pressure in the tube-hydroforming process. J Mater Process Tech 192-193: 404-409.
[7] Koc M (2003) Investigation of the effect of loading path and variation in material properties on robustness of the tube hydroforming process. J Mater Process Tech 133(3): 276-281.
[8] Mori K, Maeno T, Bakhshi-Jooybari M, Maki S (2005) Measurement of friction force in free bulging pulsating hydroforming of tubes. In: P.F.Bariani et al.(Ed) Advanced Technology of Plasticity, Edizioni Progetto Padova, Padova, CD-ROM.
[9] S.Yuan, X.Wang, G.Liu, Z.R  Wang (2007) Control and use of wrinkles in tube hydroforming. Journal of Materials Processing Technology, Vol.182, pp.6-11.
[10] Elyasi M, Bakhshi-Jooybari M, Gorji A (2010) A new hydro forming Die Design for Improvement of Die Corner Filling of Stepped Tubes. Modares Mechanical Engineering 10(3): 87-98. (In Persian)