مطالعه‌ی عددی اثر ورق‌گیر جانبی و روش پیش‌روی در آزمون شیار فرآیند شکل‌دهی نموی بر کاهش نیروهای وارد بر کلگی دستگاه

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

2 استادیار، گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

در این مطالعه روش‌های متداول آزمون شیار در شکل‌دهی نموی با رویکرد تحلیل نیروهای وارد شده به کلگی ماشینCNC، به کمک شبیه سازی اجزای محدود بررسی شده است. در ابتدا تحلیل اجزای محدود به کمک نرم‌افزار آباکوس مطابق با پژوهشی عملی، انجام و اعتبارسنجی شد. در تحلیل، ابزار و ورق‌گیر اجسامی صلب و ورق، انعطاف‌پذیر فرض گردیدند. سپس استفاده از ورق‌گیر جانبی به کمک مقید کردن لبه‌های جانبی ورق مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که استفاده از ورق‌گیر جانبی سبب افزایش نیرو می‌گردد هرچند تعداد رفت و برگشت‌ ابزار به نصف کاهش می‌یابد و با یکبار رفت و برگشت ابزار آزمون شیار کامل می‌گردد. همچنین به کمک روش باردهی شیب‌دار، برای جلوگیری از رخداد قله‌های نیرویی آسیب زا به دستگاه، می‌توان این آزمون را با هزینه کمتر انجام داد. مثلا برای ورق AA 7075-O با طول شکل‌دهی mm80 بین دو گام متفاوت mm25/0 با دوبار رفت و برگشت و mm50/0 با یکبار رفت و برگشت، وضعیت باردهی با شیب کمتر همراه با دوبار رفت و برگشت، نیروی عمودی قله بیشینه کمتر می‌باشد و برای ماشین CNC با ظرفیت نیرویی کمتر بسیار مناسب‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Jeswiet J, Micari F, Hirt G, Bramley A, Duflou J, Allwood JM )2005( Asymmetric single point incremental forming of sheet metal. Ann Cirp 54(2): 623-650.
[2] Durante M, Formisano A, Langella A, Memola F, Memola Capece Minutolo F (2009) The influence of tool rotation on an incremental forming process. J Mater Process Tech 209(9): 4621-4626.
[3] Kim YH, Park JJ (2002) Effect of process parameters on formability in incremental forming of sheet metal. J Mater Process Tech 130-131: 42-46.
[4] Attanasio A, Ceretti E, Giardini C (2006) Optimization of tool path in two points incremental forming. J Mater Process Tech 177: 409-412.
[5] Carrino L, Giuliano G, Strano M (2006) The effect of the punch radius in dieless incremental forming. Intelligent Production Machines and Systems 2nd I*PROMS Virtual International Conference 204–209.
[6] Ambrogioa G, Cozza V, Filice L, Micari F (2007) An analytical model for improving precision in single point incremental forming. J Mater Process Tech 191(1-3): 92-95.
[7] Filice L, Ambrogio G, Micari F (2006) On-line control of single point incremental forming operations through punch force monitoring. Ann Cirp 55(1): 245-248.
[8] Rauch M, Hascoet J, Hamann J, Plenel J (2009) Tool path programming optimization for incremental sheet forming applications. Comput Aided Design 41: 877-885.
[9] بارانی شولی ع، امینی نجف‌آبادی س (1394) مطالعه‌ی تجربی حد شکل‌پذیری آلیاژ تیتانیوم در فرآیند شکل‌دهی نموی گرم ورق. مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس دوره 15 شماره 6: 107-114.
[10] قاسمی ح، سلطانی ب (1393) مطالعه تجربی پارامترهای موثر بر روی نیروی شکل‌دهی،دقت ابعادی و توزیع ضخامت در فرآیند شکل‌دهی نموی. مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس دوره 14 شماره 1: 89-96.