موضوعات = روباتیک
کنترل امپدانس مقاوم ربات توان‌بخش زانو با ضرایب فازی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2015.666

وهاب خوشدل؛ محمد مهدی فاتح


کنترل گام به عقب تطبیقی ربات اسکارا 4 درجه آزادی در حضور نامعینی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 297-307

10.22044/jsfm.2015.684

حبیب احمدی؛ حسین حسین پور کلاته؛ هانیه اسماعیلی


کنترل حالت لغزشی فازی تطبیقی بازوی رباتیک در فضای کار با راهبرد کنترل ولتاژ

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 17-26

10.22044/jsfm.2015.553

محمد مهدی فاتح؛ حسین اسراری؛ سعید خراشادی زاده


کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2015.413

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری


کنترل فازی تطبیقی ربات تک چرخ الکتریکی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 61-75

10.22044/jsfm.2015.411

محمد مهدی فاتح؛ جواد کیقبادی


طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2014.252

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


فرم معکوس معادلات حرکت ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2014.237

محرم حبیب نژاد کورایم؛ علی محمد شافعی


کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 23-32

10.22044/jsfm.2014.238

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب


کنترل مود لغزشی تطبیقی ربات متحرک

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2013.191

محمد مهدی فاتح؛ علی اصغر عرب