موضوعات = جوشکاری
تاثیر لایه واسط بر ویژگی‌های ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال نفوذی فولاد 17-4PH و آلیاژ Ti6Al4V

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 45-56

10.22044/jsfm.2022.11602.3537

علیرضا عظیمی؛ علی خرم؛ ضیا والفی؛ علیرضا یزدی پور


ارزیابی تغییرات تنش پسماند طولی در راستای ضخامت در اتصال جوشی‌آلیاژ آلومینیوم 5086

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2017.5343.2313

محمد افتخاری؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ محمدرضا فراهانی


بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشکاری با استفاده از روش مش تطبیقی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 135-145

10.22044/jsfm.2017.969

علی اکبر هادی نژاد رودی؛ سید مهدی رضاعی؛ رسول فشارکی فرد؛ علی نحوی


بررسی تجربی و عددی اثر تنش پسماند جوشکاری بر فرکانس های طبیعی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 91-101

10.22044/jsfm.2017.914

امیرحسین مجیدی راد؛ علی اصغر جعفری


مدل‌سازی الاستیک-پلاستیک تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری لیزری در سازه‌های هوافضا

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 153-162

10.22044/jsfm.2015.510

وحید ناطق؛ سامرند رش احمدی؛ کریم کریمی


بکارگیری منطق فازی جهت پیش‌بینی هندسه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری زیرپودری فولاد API X65

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2013.171

محمد علی مرادپور؛ سید حجت هاشمی؛ خلیل خلیلی