بررسی تجربی سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار بر میکرو سختی و ریز ساختار آلیاژ آلومینیوم 5456 در فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی

نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنایع و معادن ایران

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی، یک فرایند اتصال حالت جامد می¬باشد که در سال 1991 توسط موسسهTWI توسعه داده شد. در پژوهش حاضر فرایند اتصال دهی ورقهای آلیاژی آلومینیوم 5456 در حالت لبه روی هم، به گونه‌ای که ورق کار سرد شده H321 با ضخامت 5 میلی متر بر روی ورق آنیل با ضخامت 5/2 میلی متر قرار می گیرد، صورت پذیرفت و تأثیر همزمان پارامترهای سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار بر ریزساختار و میکروسختی در فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرایند اصطکاکی اختلاطی موجب خرد شدن ذرات بین فلزی، همگن شدن ریز ساختار و ریز شدن دانه های ناحیه جوش می شود. بررسی ها نشان داد که افزایش سرعت دورانی و کاهش سرعت پیشروی (افزایش گام جوشکاری)، سبب افزایش حرارت ورودی، افزایش سیلان عمودی، بزرگی اندازه دانه شده و باعث می شود سختی کاهش یابد. با بررسی دقیق تر مشاهده گردید با افزایش سرعت دورانی از 250 دور بر دقیقه به 750 دور بر دقیقه در یک سرعت پیشروی و زاویه استقرار ثابت، اندازه دانه از 65/4 میکرو متر به 89/7 میکرو متر افزایش یافته و همچنین با افزایش سرعت پیشروی اندازه دانه‌ها از 11/7 میکرومتر در سرعت 25 میلی‌متر بر دقیقه به 77/4 میکرومتر در سرعت 75 میلی‌متر بر دقیقه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات