کلیدواژه‌ها = تحلیل ایزوژئومتریک
مدل سازی جریان در کانال با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 15-26

10.22044/jsfm.2015.565

رامین امینی؛ رضا مقصودی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت؛ سید مهدی توکلی


حل مسائل غیرخطی الاستیک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 29-41

10.22044/jsfm.2015.429

بهروز حسنی؛ سید مهدی توکلی؛ مهدی اردیانی


تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-13

10.22044/jsfm.2012.55

بهروز حسنی؛ احمد گنجعلی؛ ابوالفضل حجت پناه منتظری