کلیدواژه‌ها = ارتعاشات غیرخطی
تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی قطاع دایره ای توخالی در تماس با سیال

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 73-86

10.22044/jsfm.2021.2171

رضا شهوه؛ علی اصغر جعفری؛ عادل مقصودپور؛ علی رضا محمدزاده