نویسنده = علی ابراهیمی ممقانی
تحلیل ارتعاشات عرضی آزاد تیرهای ناهمگن محوری نمایی با شرایط مرزی مختلف

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 123-135

10.22044/jsfm.2018.6350.2497

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی؛ مجید شاهقلی؛ هدی سرپرست


بررسی تجربی اثر کاهش عرض تیر بر بازده برداشت‌کننده انرژی ارتعاشی پیزوپلیمری

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 41-51

10.22044/jsfm.2017.4814.2219

روح اله حسینی؛ علی ابراهیمی ممقانی؛ مریم نوری