تحلیل ارتعاشات عرضی آزاد تیرهای ناهمگن محوری نمایی با شرایط مرزی مختلف

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

در کار حاضر به تحلیل ارتعاشات آزاد تیرهای ناهمگن محوری پرداخته شده است. برای تیرهای مدرج تابعی نمایی، به ازای تمامی شرایط مرزی، معادلات مشخصه فرکانسی سیستم به صورت دقیق ارائه شده‌اند. همچنین تغییرات شکل مودهای مختلف سازه برحسب تغییرات پارامتر گرادیان مشخص شده‌اند و در نهایت نیز با مواد ایزوتروپیک مقایسه شده‌اند. .به منظور صحه‌سازی، نتایج استخراج شده در این پژوهش با مراجع موجود دیگر مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که فرکانس طبیعی تیر و شکل مودهای سیستم به شرایط مرزی و نرخ گرادیان وابستگی شدید دارند. برای تیرهای مدرج تابعی به ازای هر پارامتر گرادیان، می‌توان یک فرکانس بحرانی یافت، به نحوی که منجر به پرش در طیف فرکانسی سیستم شود و در فرکانس‌های کمتر از حد بحرانی یا شبه فرکانس، امواج محوشونده رخ خواهند داد که این یک تفاوت بارز برای تیرهای همگن و ناهمگن است. نتایج پژوهش حاضر می‌توانند برای مهندسین و طراحان سازه‌های غیریکنواخت نیز مفید باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Reddy J (2000) Analysis of functionally graded plates. Int J Numer Meth Eng 47(1-3): 663-684.
[2] Kim N-I, Lee J (2017) Coupled vibration characteristics of shear flexible thin-walled functionally graded sandwich I-beams. Compos Part B-Eng 110(6): 229-247.
[3] Shen HS (2016) Functionally graded materials: nonlinear analysis of plates and shells. CRC press, New York.
[4] Chi  S, Chung Y (2006) Mechanical behavior of functionally graded material plates under transverse load-Part I: Analysis. Int J Solids Struct 43(13): 3657-3674.
[5] Sankar B (2001) An elasticity solution for functionally graded beams. Compos Sci Technol 61(5):689-696.
[6] Zhong Z, Yu T (2007) Analytical solution of a cantilever functionally graded beam. Compos Sci Technol 67(3):481-488.
[7] Ding H, Huang D, Chen W (2007) Elasticity solutions for plane anisotropic functionally graded beams. Int J Solids Struct 44(1):176-196.
[8] Lü C, Chen W, Xu R, Lim CW (2008) Semi-analytical elasticity solutions for bi-directional functionally graded beams. Int J Solids Struct 45(1):258-275.
[9] Chen W, Chang H (2017) Closed-Form Solutions for Free Vibration Frequencies of Functionally Graded Euler-Bernoulli Beams. Mech Compos Mater 53(1):79-98.
[10] Aydogdu M, Taskin V (2007) Free vibration analysis of functionally graded beams with simply supported edges. Mater Design 28(5):1651-1656.
[11] Li X-F (2008) A unified approach for analyzing static and dynamic behaviors of functionally graded Timoshenko and Euler–Bernoulli beams. J Sound Vib 318(4):1210-1229.
[12] Sina S, Navazi H, Haddadpour H (2009) An analytical method for free vibration analysis of functionally graded beams. Mater Design 110:229-247.
[13] Şimşek M (2010) Fundamental frequency analysis of functionally graded beams by using different higher-order beam theories. Nucl Eng Des 240(4): 697-705.
[14] Kang J-H, Leissa AW (2004) Three-dimensional vibration analysis of thick, tapered rods and beams with circular cross-section. Int J Mech Sci 46(6): 929-944.
[15] Zhao Y, Huang Y, Guo M (2017) A novel approach for free vibration of axially functionally graded beams with non-uniform cross-section based on Chebyshev polynomials theory. Compos Struct 168: 277-284.
[16] Elishakoff I (2004) Eigenvalues of inhomogeneous structures: unusual closed-form solutions. CRC Press.
[17] Huang Y, Li X-F (2010) A new approach for free vibration of axially functionally graded beams with non-uniform cross-section. J Sound Vib 329(11): 2291-2303.
[18] Jafari A, Fathabadi, M (2013) Forced vibration of FGM Timoshenko beam with piezoelectric layers carrying moving load. Aerospace Mechanics Journal 9(2): 69-77. (In Persian)
[19] Mousavi Z, Saidi A (2016) Free Vibration Analysis of Thick Functionally Graded Rectangular Plates Based on The Higher-Order Shear and Normal Deformable. Aerospace Mechanics Journal 12(1): 1-12. (In Persian)
[20] Bazkiaei A, Tarzajani H, Mohammadi N (2017) Free Vibration Analisys Of Thin Functionally Graded Materials Plates On Winkler Elastic Foundation By Differential Quadrature Element Method. Journal of Modeling in Engineering 15(4): 89-99. (In Persian)
[21] Rahmani B, Gholami F (2015) Robust vibration control of a functionally graded cracked beam. J Sci Technol Compos 2(6): 41-52.
[22] Shahba A, Attarnejad R, Marvi MT, Hajilar S (2011) Free vibration and stability analysis of axially functionally graded tapered Timoshenko beams with classical and non-classical boundary conditions. Compos Part B-Eng 42 (4): 801-808.
[23] Li X-F, Xi L-Y, Huang Y (2011) Stability analysis of composite columns and parameter optimization against buckling. Compos Part B-Eng 42(6): 1337-1345.
[24] Chakrabarti A, Ray P, Bera RK (2010) Large amplitude free vibration of a rotating nonhomogeneous beam with nonlinear spring and mass system. J Vib Acoust 110(3): 229-247.
[25] Wang C, Wang C (2012) Exact vibration solution for exponentially tapered cantilever with tip mass. J Vib Acoust 134 (4): 12-41.
[26] Gilat R, Calio I, Elishakoff I (2010) Inhomogeneous beams possessing an exponential mode shape. Mech Res Commun 37(4): 417-426.
[26] Karnovsky I, Lebed O (2000) Formulas for structural dynamics: tables, graphs and solutions. McGraw Hill Professional.
[27] Suppiger EW, Taleb NJ (1956) Free lateral vibration of beams of variable cross section. Z Angew Math Phys (ZAMP) 7(6): 501-520.
[28] Cranch E, Adler AA (1956) Bending vibrations of variable section beams. J Appl Mech 23(1): 103-108.
[29] Ece MC, Aydogdu M, Taskin V (2007) Vibration of a variable cross-section beam. Mech Res Commun 34(1): 78-84.
[30] Ait Atmane H, Tounsi A, Meftah SA, Belhadj HA (2011) Free vibration behavior of exponential functionally graded beams with varying cross-section. J Vib Control 17(2): 311-318.
[31] Stephen N (2006) The second spectrum of Timoshenko beam theory—Further assessment. J Sound Vib 292(1): 372-389.
[32] Tong X, Tabarrok B, Yeh K (1995) Vibration analysis of Timoshenko beams with non-homogeneity and varying cross-section. J Sound Vib 186(5): 821-835.
[33] Hosseini R, Ebrahimi mamaghani A, Nouri M (2017) An experimental investigation into width reduction effect on the efficiency of piezopolymer vibration energy harvester. Journal of Solid and Fluid Mechanics 7(3): 41-51. (In Persian)
[34] Hosseini R, Hamedi M, Ebrahimi Mamaghani A, Kim HC, Kim J, Dayou J (2017b) Parameter identification of partially covered piezoelectric cantilever power scavenger based on the coupled distributed parameter solution. Int J Smart Nano Mater 8(2-3): 110-124.
[35] Mamaghani AE, Khadem S, Bab S (2016) Vibration control of a pipe conveying fluid under external periodic excitation using a nonlinear energy sink. Nonlinear Dynam 86(3): 1761-1795.
[36] Mamaghani AE, Khadem SE, Bab S, Pourkiaee SM (2018) Irreversible passive energy transfer of an immersed beam subjected to a sinusoidal flow via local nonlinear attachment. Int J Mech Sci 138(1): 427-447.
[37] Mamaghani AE, Zohoor H, Firoozbakhsh K, Hosseini R (2013) Dynamics of a running below-knee prosthesis compared to those of a normal subject. Journal of Solid Mechanics 5(2): 152-160.