دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-137 

مقاله مستقل

طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2014.252

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


گزارش تحقیقاتی

مطالعه آزمایشگاهی و عددی فرآیند خشک شدن سرامیک‌ها و ایجاد ترک درآنها

صفحه 119-129

10.22044/jsfm.2014.297

خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ محسن باقریان


طراحی سنسور شش مؤلفه ای نیرو – گشتاور برای تونل کاویتاسیون

صفحه 131-137

10.22044/jsfm.2014.249

نوروز محمد نوری؛ کریم مصطفی پور؛ مریم کامران؛ رباب بهادری