بررسی و تحلیل عوامل موثر در سرعت پاسخ برای مدل غیر خطی عملگر الکتروهیدرواستاتیکی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 هیئت علمی گروه مکاترونیک/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

عملگرهای الکتروهیدرواستاتیکی با ساختاری جدید برای پوشش معایب عملگرهای الکتروهیدرولیکی و الکترومکانیکی طراحی شده‌اند. در این مقاله پس از بررسی ساختار عملگر الکتروهیدرواستاتیکی، با استفاده از نرم افزار متلب- جعبه ابزار سیم¬هیدرولیک این عملگر شبیه¬سازی و مدل سازی می‌شود. برای مدل¬های خطی، پهنای باند معیاری از سرعت پاسخ است، ولی مدل عملگر الکتروهیدرواستاتیکی، مدلی غیرخطی است. به علت رفتار غیرخطی مدل عملگر الکتروهیدرواستاتیکی، عدم وجود معیاری برای سرعت پاسخ مدل غیر خطی عملگر الکتروهیدرواستاتیکی و اینکه شبیه-سازی به روش ترتیبی چندگانه انجام شده، به روشی نوین سرعت پاسخ نیرویی عملگر و عوامل موثر بر آن بررسی شده است. در این روش توانایی پیگیری مرجع در فرکانس مربوطه نشان دهنده‌ی سرعت پاسخ سیستم است. نتایج نشان دهنده آن است که بارگذاری خارجی تاثیر قابل توجهی روی سرعت پاسخ نیرویی عملگر دارد. در این بررسی‌ها، تاثیر عواملی همچون جابجایی حجمی پمپ، اندازه‌ی انباره و سیلندر برای جبران کاهش سرعت پاسخ دیده شد. تغییر حجم سیلندر بیشترین تاثیر، تغییر حجم انباره و جابجایی حجمی پمپ کمترین تاثیر را در سرعت پاسخ به همراه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات