موضوعات = ارتعاشات
حل مسأله معکوس شناسایی پارامترهای مدل اجزاء محدود تیر غیر‌یکنواخت به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 39-48

10.22044/jsfm.2015.428

سید احسان حاجی آقا محمد زرباف؛ تقی شجاعی؛ رضا معدولیت


کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2015.401

محمد مهدی فاتح؛ عاطفه سکاکی


کاربرد تبدیل زمان-کوتاه فوریه در تحلیل ارتعاشی پروانۀ اصلی بالگرد

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 101-112

10.22044/jsfm.2015.396

شهرام هادیان جزی؛ احسان قدمیاری


ارزیابی زمان تناوب قائم ارتعاش سازه ناشی از حذف ستون و تاثیر آن بر پاسخ سازه‌ در خرابی پیشرونده

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 35-43

10.22044/jsfm.2014.338

موسی محمودی صاحبی؛ طه تیموری؛ هژیر کوزانی؛ سید شاکر هاشمی


ارائه یک رابطه تحلیلی برای تعیین فرکانس و شکل مود اصلی تیر پله¬ای دو سر مفصل مستقر بر بستر الاستیک

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 57-64

10.22044/jsfm.2014.340

سید محمد مهدی نجفی زاده؛ حسام نایبی؛ حمید محسنی منفرد


بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-36

10.22044/jsfm.2014.294

محمد حسین زاده؛ جلیل رضائی پژند


فرم معکوس معادلات حرکت ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2014.237

محرم حبیب نژاد کورایم؛ علی محمد شافعی


حذف نویز صوتی تناوبی با روش فعال و هوشمند

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 43-54

10.22044/jsfm.2013.174

بهروز رئیسی؛ شاپور گلبهار حقیقی؛ علی اکبر صفوی


Using neural networks to predict road roughness

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی