موضوعات = ارتعاشات
حذف نویز صوتی تناوبی با روش فعال و هوشمند

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 43-54

10.22044/jsfm.2013.174

بهروز رئیسی؛ شاپور گلبهار حقیقی؛ علی اکبر صفوی


Using neural networks to predict road roughness

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی