موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
بررسی جریان حول چند مقطع استوانه ای با استفاده ازیک روش مرز مستغرق

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 111-123

10.22044/jsfm.2014.245

علی اکبر حسینجانی میاندهی؛ علی اشرفی زاده


بررسی و مقایسه اثر نانو سیالات مختلف بر عملکرد گرمایی لوله حرارتی

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2013.206

محمد حسن شجاعی فرد؛ جواد زارع؛ مجتبی طحانی


تحلیل عددی انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی در محیط متخلخل

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 105-119

10.22044/jsfm.2013.179

محسن نظری؛ رسول محبی؛ محمد حسن کیهانی


مطالعه الگوی جریان در محفظه احتراق موتور جت بوسیله شبیه سازی عددی سه بعدی جریان

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 35-46

10.22044/jsfm.2013.105

عبدالحسین دارمی زاده؛ محمد رضا انصاری