بهینه کردن طول نازل تونل باد عمودی با استفاده از روش‌های عددی و تجربی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

چکیده

نازل یکی از قسمت‌های اصلی تونل باد عمودی می‌باشد، طول نازل در این نوع تونل¬بادها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، به طوریکه با کاهش آن می‌توان هزینه ساخت تونل باد را کاهش داد. با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت جریان هوا در نازل شبیه‌سازی شده و طول آن بهینه شده است. به‌منظور کاهش طول نازل، نسبت سطح مقطع ورودی به خروجی نازل، نسبت طول نازل به قطر ورودی آن و همچنین پروفیل نازل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج عددی نشان می‌دهد که نازلی با نسبت سطح مقطع ورودی به خروجی 25/6، طول به قطر ورودی 9/0 و فاصله نقطه عطف از ورودی نازل به طول آن 175/0 برای طراحی تونل باد عمودی مناسب است. نتایج عددی توسط تحقیقات تجربی صحه¬گذاری شد. در روش تجربی مدل نازل ساخته شده و با استفاده از جریان‌سنج سیم¬داغ، جریان هوا در نازل مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان طول نازل را 60% کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات